Regulamin

Definicje:

Wokanda Obywatelska (dalej WO) jest wirtualną platformą wymiany informacji nt. planowanych rozpraw i posiedzeń sądowych prowadzoną przez Fundację Court Watch Polska (dalej Fundację) i zlokalizowaną pod adresem internetowym www.wokandaobywatelska.pl. WO służy do:

 • zgłaszania rozpraw i posiedzeń, które mają odbyć się w sądach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, np. zapraszania publiczności na rozprawy we własnej sprawie lub informowania o ciekawych rozprawach, o których w ocenie zgłaszającego powinna wiedzieć szeroko pojęta „opinia publiczna”,
 • uzyskiwaniu informacji o zgłoszonych i upublicznionych na WO terminach i szczegółach rozpraw i posiedzeń poprzez przeglądanie listy rozpraw na stronie internetowej WO bez konieczności logowania się,
 • rejestracji jako społeczny obserwator rozpraw w celu otrzymywania informacji o zgłoszeniach z wybranych miast na e-mail.

Zgłoszenie jest informacją o nadchodzącej rozprawie lub posiedzeniu przesłaną do Fundacji Court Watch Polska za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej WO. Zgłoszenia są sprawdzane pod kątem zgodności z Regulaminem Wokandy Obywatelskiej przez zespół Fundacji. Zespół Fundacji może kontaktować się ze zgłaszającym w celu uzupełnienia informacji lub weryfikacji autentyczności zgłoszenia. Ze względu na proces weryfikacji ważne jest, aby zgłoszenie rozprawy nastąpiło co najmniej 7 dni przed terminem danej rozprawy lub posiedzenia. Przesłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z upublicznieniem jego treści na stronie WO i Fundacja nie gwarantuje, że każde zgłoszenie zostanie umieszczone na stronie. Zespół Fundacji może edytować zgłoszenie bez uprzedniego kontaktu z osobą zgłaszającą rozprawę, zwłaszcza jeśli uzna sformułowania użyte w opisie rozprawy za obraźliwe lub zniesławiające.

Zgłaszający jest osobą przekazującą informację o zbliżającej się rozprawie lub posiedzeniu za pomocą formularza na stronie internetowej WO. Zgłaszający odpowiada za treść i rzetelność informacji podanych w zgłoszeniu. Zgłaszający jest zobowiązany ujawnić Fundacji swoją tożsamość oraz dane kontaktowe w celu weryfikacji zgłoszenia oraz ewentualnego uzupełnienia informacji.

Społeczni Obserwatorzy Rozpraw to osoby, które mają co najmniej 18 lat i chcą uczestniczyć w jawnych rozprawach i posiedzeniach sądowych w charakterze publiczności. Społecznym obserwatorem rozpraw jest wg tej definicji każdy, kto korzysta z prawa do publicznego procesu i nie musi to być osoba, która ma jakikolwiek związek z Fundacją. Społeczni obserwatorzy rozpraw mogą rejestrować się na stronie internetowej WO w celu otrzymywania informacji o nadchodzących rozprawach, które zostały zgłoszone do WO i zaakceptowane przez Zespół Fundacji.

Rejestracja na stronie WO polega na wybraniu Loginu i Hasła oraz podaniu swojego adresu e-mail. Następnie należy potwierdzić rejestrację otwierając stronę wskazaną w wiadomości e-mail, która zostanie wysłana przez stronę WO na podany przez rejestrującą się osobę adres. Osoba rejestrująca się zgadza się na przechowywanie i przetwarzanie przez Fundację podanych danych dla potrzeb realizacji celów WO. Osoba rejestrująca się na portalu wokandaobywatelska.pl może wybrać miasta, w których ma możliwość przeprowadzania obserwacji. W przypadku zgłoszenia rozprawy w jednym z wybranych miast, osoba rejestrująca się otrzyma wiadomość e-mail o tym zgłoszeniu.

Obserwatorzy Fundacji są osobami, które przeszły szkolenie Fundacji i zarejestrowały się na stronie Fundacji, akceptując Regulamin Obserwatora Fundacji Court Watch Polska. Osoby te mogą przekazywać Fundacji obserwacje za pomocą formularzy, na bazie których Fundacja opracowuje analizy i rekomendacje dla sądów. Każdy Społeczny Obserwator Rozpraw może zostać Obserwatorem Fundacji, jeśli spełni powyższe warunki.

Zasady korzystania z Wokandy Obywatelskiej:

 1. Ani zgłoszenie rozprawy lub posiedzenia, ani upublicznienie jego terminu na stronie WO nie stanowi gwarancji, że pojawi się na niej publiczność. WO stanowi tylko platformę przekazywania informacji. Warto więc osobiście zadbać, aby informacja z WO trafiła do jak największej liczby osób, np. poprzez udostępnianie adresu strony www zgłoszenia poprzez e-mail, portale społecznościowe oraz media elektroniczne (w tym informowanie dziennikarzy).
 2. Fundacja i Obserwatorzy Fundacji nie udzielają porad oraz pomocy prawnej.
 3. Fundacja nie udostępnia danych z obserwacji osobie zgłaszającej rozprawę.
 4. Zarówno Społeczni Obserwatorzy Rozpraw, jak i Obserwatorzy Fundacji mogą brać udział w rozprawach tylko w charakterze publiczności, tj. bez prawa głosu i bez prawa do nagrywania rozprawy (takie prawo przysługuje stronie po uzyskaniu zezwolenia od sądu).
 5. Publiczność może uczestniczyć w rozprawach i posiedzeniach niejawnych tylko w charakterze osób zaufanych strony (maksymalnie dwie osoby), które strona musi wskazać. Jeśli zostanie wyłączona jawność – strona ma prawo wybrać spośród publiczności dwie osoby, które mogą pozostać w ławach dla publiczności. O to prawo musi jednak upomnieć się sama strona, a nie Obserwator.
 6. Fundacja w żaden sposób nie odpowiada za osoby, które pojawią się w charakterze publiczności, ponieważ każda osoba dorosła ma prawo uczestniczyć w rozprawach i posiedzeniach jawnych. Celem WO jest jak najszerszy udział publiczności w postępowaniach sądowych.
 7. Osoba zgłaszająca powinna dołożyć wszelkich starań, by poinformować biuro WO o istotnych zmianach dotyczących zgłoszonej rozprawy, np. zmianie terminu, odroczeniu, wyłączeniu jawności. Pozwoli to na przekazanie obserwatorom aktualnych informacji o rozprawie, którą zamierzają obserwować.
 8. Fundacja nie zwraca obserwatorom kosztów podróży związanych z dotarciem na rozprawę.
 9. Biuro WO jest czynne w dni robocze w godzinach 9.00-15.00.

Jak rozpoznać obserwatora Fundacji Court Watch Polska